Statut

Postanowienia Ogólne

Artykuł 1.

 1. Niniejszy dokument, Statut Studenckiej Sekcji Obserwacyjnej, zwany dalej statutem, powołuje Studencką Sekcję Obserwacyjną przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanej dalej Sekcją lub SSO, oraz określa cele i reguluje jej działalność.
 2. Sekcję, jako grupę aktywności naukowej, tworzy dobrowolnie stowarzyszona grupa studentów UMK w Toruniu, niezależnie od stopnia studiów i kierunku.
 3. Siedzibą Sekcji jest Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (nazywanym dalej CA UMK).
 4. Organami Sekcji są Walne Zgromadzenie i Przewodniczący SSO.
 5. Sekcja posiada Opiekuna Naukowego.

Artykuł 2.

 1. Studencką Sekcję Obserwacyjną powołuje się w celach:
  1. rozwijania zainteresowań, wiedzy i umiejętności obserwacyjnych poprzez prowadzenie obserwacji i pracę przy redukcji i analizie danych,
  2. rowadzenia własnych, tj. studenckich, projektów badawczych,
  3. wspierania współpracy dydaktycznej i badawczej, tak między samymi studentami i pracownikami naukowymi UMK, jak i innymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą,
  4. popularyzacji astronomii, a w szczególności astronomii obserwacyjnej,
  5. W skład sekcji wchodzą: Członkowie, Przewodniczący SSO oraz Opiekun Naukowy SSO.
  6. Sekcja współpracuje z Kołem Naukowym Studentów Astronomii (KNSA) UMK – tak na UMK, jak i poza (np. podczas konferencji, organizacji wydarzeń popularnonaukowych, etc). Szczegóły współpracy określa porozumienie z KNSA.
  7. Zasady działalności SSO na terenie CA UMK określa porozumienie SSO z Dyrektorem CA UMK.
  8. Kontakt z SSO:
   1. adres pocztowy: ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, z nagłówkiem „Studencka Sekcja Obserwacyjna”
   2. adres e-mail: sekcjaobserwacyjna@gmail.com
   3. oficjalny fanpage na facebook.com: https://www.facebook.com/StudSekObs/

  Obowiązki i prawa członków SSO

  Artykuł 3.

  1. Członkiem SSO zostaje każdy student UMK dobrowolnie wpisany w danym roku akademickim na listę członków SSO. Członkostwo wygasa w wyniku:
   1. utraty statusu studenta,
   2. złożenia przewodniczącemu SSO pisemnej rezygnacji z członkostwa,
   3. decyzji Przewodniczącego z powodu niewypełniania obowiązków (Artykuł 3., punkt 4.)
   Decyzja musi zostać ogłoszona na spotkaniu SSO. Od decyzji przysługuje odwołanie do czasu następnego spotkania. Na spotkaniu tym osoba odwołująca się przedstawia swoje stanowisko na forum, przewodniczący może odnieść się do niniejszego stanowiska i następuje głosowanie za uchyleniem decyzji przewodniczącego. Głosowanie to jest jawne, zwykłą większością głosów członków obecnych na spotkaniu. Głosuje się poprzez podniesienie ręki.
  2. Przewodniczącym SSO zostaje student wybrany spośród studentów-członków Sekcji, w równym, tajnym głosowaniu, poprzez uzyskanie zwykłej większości głosów członków SSO obecnych na Walnym Zgromadzeniu, który wyrazi zgodę na swoją kandydaturę.
  3. Opiekunem Naukowym SSO zostaje pracownik naukowych CA, który wyrazi zgodę na swoją kandydaturę, w równym, tajnym głosowaniu, poprzez uzyskanie zwykłej większości głosów członków SSO obecnych na spotkaniu.
  4. Do obowiązków Członków SSO należy praca na rzecz Sekcji, rozumiana jako obecność i aktywny udział w zebraniach, pracach badawczych, projektach naukowych oraz innych podjętych przez Sekcję przedsięwzięciach, tj. punktualne (nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech kolejnych spotkaniach SSO może skutkować skreśleniem z listy członków) i rzetelne wypełnianie podjętych zadań i obowiązków, godne reprezentowanie Sekcji, dbanie o sprzęt, pomieszczenia i urządzenia powierzone do użytku.
  5. Do obowiązków Przewodniczącego SSO należy dbanie o ciągłość prac Sekcji (w tym o dokumentację działalności sekcji, listy członków i obecności, harmonogram działań, dziennik obserwacyjny), przewodniczenie w zebraniach, rozwiązywaniu sporów i bieżących problemów Sekcji, sporządzanie sprawozdań z działalności SSO, nadzorowaniu realizowania celów statutowych oraz reprezentowanie Sekcji w kontaktach z opiekunem naukowym SSO oraz innymi osobami, w tym odbieranie korespondencji oraz podpisywanie (poświadczanie) dokumentów Sekcji (oficjalnych pism, listów, próśb, podań, oświadczeń, itp.).
  6. Do obowiązków Opiekuna Naukowego SSO należy wspieranie wysiłków naukowych Sekcji poprzez udostępnienie sprzętu obserwacyjnego i naukę jego obsługi, pomoc w redukcji i analizie zebranych przez SSO danych oraz obecność na ustalonych wcześniej, wybranych spotkaniach SSO.
  7. Członkowie SSO mają prawo do brania udziału w spotkaniach i wszelkich formach działalności SSO, zabierania głosu na forum, proponowania własnych pomysłów dotyczących projektów obserwacyjnych i pracy SSO, korzystania ze sprzętu SSO na zasadach ustalonych przez Przewodniczącego, uzyskiwania od Przewodniczącego i Członków informacji o działalności SSO, współdecydowania o sprawach SSO poprzez uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach głosowania, kandydowania na stanowisko przewodniczącego SSO oraz uczestniczenia w pracach Sekcji.
  8. Przewodniczący SSO ma prawo do zwoływania i przewodniczenia spotkaniom SSO, ustalaniem porządku przebiegu spotkań Sekcji, zapraszaniem gości na spotkania SSO, reprezentowania SSO i dysponowania finansami SSO.
  9. Opiekun Naukowy SSO ma prawo do proponowania działań SSO, w tym proponowania projektów badawczych, spotkań i aktywności popularyzatorskiej.
  10. Tytuł Członka Honorowego SSO przysługuje osobom szczególnie zasłużonym dla prac SSO, w tym pracownikom i absolwentom UMK. Tytuł taki nadawany jest na wniosek przewodniczącego SSO przez członków, podczas spotkania zwykłego, jeśli wniosek ten uzyska zwykłą większość głosów.

  Walne zgromadzenie

  Artykuł 4.

  1. Walne zgromadzenie jest spotkaniem Członków, Przewodniczącego i Opiekuna Naukowego. Obecność Opiekuna Naukowego zależy od powodu zwołania Walnego Zgromadzenia - wprzypadkach, kiedy obeność Opiekuna Naukowego nie jest konieczna, może on odstąpić od obowiązku obecności, zawsze jednak powinien być o Walnym Zgromadzeniu wcześniej powiadomiony, a w rezultacie poinformowany o przebiegu i ustaleniach Walnego Zgromadzenia.
  2. Pierwsze spotkanie w danym roku akademickim powinno być walnym zgromadzeniem. Podczas walnego zgromadzenia pierwszego w danym roku akademickim następują:
   1. sporządzenie listy Członków SSO,
   2. wybór Przewodniczącego SSO,
   3. wybór Opiekuna Naukowego SSO,
   4. wysunięcie propozycji projektów badawczych, określenie ich celów i sposobu realizacji, a następnie dyskusja pomysłów,
   5. głosowanie nad wpisaniem do harmonogramu działań SSO przedstawionych projektów obserwacyjnych,
   6. przekazanie dziennika obserwacyjnego przewodniczącemu;
  3. Walne zgromadzenie, poza pierwszym walnym zgromadzeniem w danym roku akademickim, zarządzane jest przez Przewodniczącego lub przez członków na drodze głosowania przy poparciu zwykłej większości aktualnych członków sekcji i musi się ono odbyć w danym roku akademickim w terminie ustalonym przez członków SSO i opiekuna.
  4. Walne zgromadzenie ma prawo do wybierania i odwoływania Przewodniczącego SSO, podejmowania decyzji w sprawie działań SSO, wprowadzania zmian w Statucie, wysuwania kandydatur na stanowisko Opiekuna Naukowego SSO.

  Porządek prac

  Artykuł 5.

  1. Terminy i miejsca spotkań SSO są ustalane przez przewodniczącego SSO w porozumieniu z członkami SSO i podane do wiadomości Członkom SSO.
  2. Wszystkie inne, nieujęte w Statucie, dyskusyjne kwestie rozstrzyga Przewodniczący, który w razie potrzeby może zarządzić głosowanie - może być to głosowanie jawne lub tajne, zawsze jednak równe. Decyzje podejmowane są w takim wypadku zwykłą większością głosów członków obecnych na spotkaniu.

  Prowadzenie obserwacji i pracy badawczej w ramach SSO

  Artykuł 6.

  1. Obserwacje prowadzone są w ramach projektów obserwacyjnych, określonych w harmonogramie działań. Każdy projekt, aby zostać umieszczonym na w harmonogramie działań, musi spełniać poniższe wymagania:
   1. uzyskać ponad połowę wszystkich głosów Członków SSO obecnych na zebraniu,
   2. uzyskać rekomendację Opiekuna Naukowego SSO,
   3. posiadać naczelnika projektu – członka SSO, który podejmie się odpowiedzialności za wdrażanie i nadzór nad projektem oraz będzie relacjonował postępy w pracach swojego zespołu na spotkaniach sekcji,
   4. do pracy w projekcie musi włączyć się jeszcze przynajmniej jeden inny członek SSO,
   5. liczba projektów realizowanych jednocześnie w harmonogramie na dany rok akademicki nie może przekroczyć liczby członków SSO w danym roku akademickim podzielonej przez trzy, w zaokrągleniu w dół,
   6. Członek SSO nie może brać udziału w więcej, niż we trzech realizowanych projektach obserwacyjnych. Harmonogram działań SSO może być aktualizowany w ciągu roku akademickiego poprzez:
   7. dodanie nowego projektu,
   8. skasowanie projektu wpisanego do harmonogramu działań na dany rok, poprzez przegłosowanie zwykłą większością głosów członków SSO obecnych na Walnym Zgromadzeniu ogólnym wniosku o skasowanie danego projektu. Wniosek taki może złożyć każdy Członek SSO,
   9. wprowadzenie i/lub zmianę bieżących projektów,
   10. zrealizowanie projektu.
  2. Dyżury obserwacyjne ustalane są przez Członków i Opiekuna Naukowego.
  3. Priorytety projektów ustalane są na bieżąco, tj. według możliwości obserwacyjnych SSO, porady Opiekuna Naukowego, decyzji Członków.
  4. Dziennik obserwacji prowadzi osoba aktualnie prowadząca obserwacje. W szczególnym przypadku - osoba wyznaczona do tego zadania przez Przewodniczącego. Za dziennik i jego przechowywanie odpowiedzialny jest Przewodniczący.

  Postanowienia końcowe

  Artykuł 7.

  1. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym Statucie sprawy są rozstrzygane przez Przewodniczącego oraz Opiekuna Naukowego Sekcji.
  2. Rozwiązanie SSO może nastąpić:
   1. automatycznie - zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 187 z dnia 6 grudnia 2013 § 7 ust. 2.
   2. na wniosek Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Art. 8.
  3. W wyniku rozwiązania Sekcji wszelkie dobra materialne przejmuje WFAiIS.
  4. O wszelkich zmianach określonych w Zarządzeniu Rektora nr 187 z dnia 6 grudnia 2013 § 10 ust. 1. Przewodniczący zobowiązany jest pisemnie poinformować władze rektorskie oraz władze dziekańskie do 14 dni od zaistniałych zmian.
  5. Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie

Spotkania KNSA:

 • Kiedy? Wtorki 19:15
 • Gdzie? Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, sala 23