Statute

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

 1. Niniejszy Statut reguluje działalność "Koła Naukowego Studentów Astronomii" przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w skrócie "KNSA" (dalej zwane "Kołem").
 2. Anglojęzyczną nazwą Koła jest "Astronomy Students’ Scientific Association".
 3. Koło jest studencką grupą aktywności naukowej.
 4. Koło funkcjonuje przy Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dalej zwane "WFAiIS").
 5. Siedzibą Koła jest Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dalej nazywany UMK).
 6. Organami KNSA jest Walne Zgromadzenie oraz Zarząd.
 7. Koło posiada Opiekuna Naukowego.
 8. Kontakt z Kołem:
  1. adres korespondencyjny: ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
  2. adres mailowy: knsa@stud.umk.pl
  3. oficjalna strona internetowa: http://www.knsa.umk.pl/
  4. Fanpage: http://www.facebook.com/KNSA.Torun
 9. Koło posiada własną pieczątkę, przy pomocy której poświadczane jest każde oficjalne pismo.
 10. Koło posiada swoje Logo, które zamieszczone jest w załączniku A.

II CELE I ZADANIA KOŁA

Art. 2.

Celem Koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych i popularnonaukowych studentów astronomii, propagowanie astronomii w społeczeństwie oraz nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami naukowymi i studenckimi.

Art. 3.

Cele Koła realizowane są poprzez:

 1. uczestnictwo oraz organizację konferencji naukowych i studenckich;
 2. wyjazdy na obozy, sesje oraz seminaria naukowe;
 3. współpracę z pracownikami naukowymi UMK i innych ośrodków naukowych;
 4. współpracę z kołami naukowymi w Polsce i na świecie;
 5. wyjazdy do innych ośrodków naukowych;
 6. udział w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i innych;
 7. regularne spotkania Członków Koła oraz zapraszanych gości.

III CZŁONKOWIE KOŁA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 4.

 1. Członkiem Koła zostaje każdy student astronomii UMK stopnia pierwszego i stopnia drugiego:
  1. poprzez jednorazową deklarację pisemną na liście przedstawianej na pierwszym spotkaniu w bieżącym roku akademickim,
  2. poprzez wypełnienie Załącznika B.
 2. Wobec szczególnych zasług wobec Koła, możliwe jest nadanie tytułu Honorowego Członka, za aprobatą Zarządu i Walnego Zgromadzenia.

Art. 5.

Członkowie Koła mają prawo do:

 1. uczestnictwa we wszelkich formach działalności Koła (w tym zebraniach KNSA);
 2. korzystania ze wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła na zasadach ustalonych przez Zarząd Koła;
 3. uzyskania od Zarządu Koła pełnej informacji na temat planów oraz wyników jego dotychczasowej działalności;
 4. współdecydowania o sprawach Koła poprzez uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach;
 5. głosowania i startowania w wyborach do Zarządu KNSA.

Art. 6.

Do obowiązków Członka Koła należy:

 1. przestrzeganie Statutu oraz postanowień Zarządu;
 2. czynne uczestnictwo w życiu Koła;
 3. godne reprezentowanie Koła;
 4. dbanie o sprzęt, pomieszczenia i urządzenia naukowo-badawcze powierzone do użytku.

Art. 7.

Członkostwo wygasa w wyniku:

 1. utraty statusu studenta UMK;
 2. złożenia u Prezesa Koła pisemnej rezygnacji z członkostwa (Załącznik C);
 3. decyzji Zarządu, spowodowanej rażącym nieprzestrzeganiem obowiązków opisanych w Art. 6.

IV WALNE ZGROMADZENIE

Art. 8.

 1. Do Walnego Zgromadzenia należą wszyscy pełnoprawni Członkowie KNSA.
 2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd lub na wniosek przynajmniej 14 Członków Koła.
 3. Walne Zgromadzenie ma prawo do:
  1. wybierania i odwoływania Zarządu KNSA,
  2. podejmowania decyzji w sprawie działań Koła,
  3. wprowadzania zmian w Statucie,
  4. wysuwania kandydatur na Opiekuna Naukowego Koła.
 4. Przeprowadzanie głosowań podczas Walnego Zgromadzenia:
  1. minimalna liczba osób do przeprowadzenia głosowania stanowi 13 Członków Koła,
  2. podejmowane decyzje w wyniku głosowania poparte są większością głosów obecnych Członków Koła.

V ZARZĄD KOŁA I JEGO KOMPETENCJE

Art. 9.

W skład Zarządu Koła wchodzą:

 1. Prezes
 2. Wiceprezes
 3. Sekretarz
 4. Skarbnik

Art. 10.

 1. Kompetencje Prezesa i Wiceprezesa:
  1. prowadzenie bieżących spraw Koła;
  2. dysponowanie finansami Koła;
  3. zwoływanie spotkań Walnego Zgromadzenia;
  4. reprezentowanie Koła na spotkaniach z przedstawicielami innych instytucji oraz
   organizacji;
  5. ustalanie terminów i tematyki spotkań;
  6. w sytuacjach szczególnych mogą wyznaczyć innych członków do realizacji powyższych kompetencji (z wyłączeniem punktu b).
 2. Kompetencje Sekretarza:
  1. gromadzenie korespondencji, zaświadczeń, wniosków;
  2. sporządzanie sprawozdań (w tym sprawozdania rocznego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 187 Rektora UMK z dnia 6 grudnia 2013 r.) i innych potrzebnych dokumentów;
  3. dokumentowanie bieżącej działalności Koła.
 3. Kompetencje Skarbnika:
  1. zarządzanie bieżącymi wydatkami;
  2. gromadzenie rachunków;
  3. przygotowanie sprawozdań finansowych.

Art. 11.

Zasady i tryb powoływania Zarządu.

 1. Stanowiska w Zarządzie obsadzane są na drodze wyborów podczas Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybory przeprowadzane są do końca października każdego roku akademickiego.
 3. O terminie przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 2., decyduje bieżący Zarząd.
 4. Przebieg zebrań wyborczych jest protokołowany przez Sekretarza Zarządu.
 5. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał ponad połowę ważnych głosów.
  1. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów z udziałem dwóch kandydatów, którzy uzyskali w pierwszej turze największą liczbę głosów. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów.
  2. W przypadku tylko jednego kandydata, wymagane jest uzyskanie 12 ważnych głosów. W przeciwnym wypadku kandydatura zostaje odrzucona, Zarząd mianuje na stanowisko swojego kandydata.
 6. Członek Koła, będący w zarządzie innej organizacji studenckiej, nie ma prawa startować w wyborach do Zarządu Koła.

Art. 12.

Zasady i tryb odwoływania Zarządu.

 1. Na pisemny i umotywowany wniosek co najmniej 13 Członków Koła lub Członka Zarządu, zwoływane jest Walne Zgromadzenie, podczas którego przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania Zarządu lub jego poszczególnych Członków Koła (zgodnie z Art. 8 ust. 4).
 2. Wybór nowego Zarządu, bądź nowego Członka Zarządu następuje na tym samym spotkaniu zgodnie z zasadami opisanymi w Art. 11. ust. 4. i 5.
 3. W przypadku, gdy Członek Zarządu Koła staje się członkiem zarządu innej organizacji studenckiej, usuwany jest z Zarządu ze skutkiem natychmiastowym, zaś na zwolnione miejsce przeprowadzane są wybory uzupełniające, które odbędą się w terminie do 2 tygodni.
 4. Do momentu wyboru nowego Członka Zarządu kompetencje usuniętej osoby przejmuje Prezes, zaś gdy usuniętą osobą jest Prezes - Wiceprezes.

VI OPIEKUN NAUKOWY

Art. 13.

 1. Opiekunem naukowym KNSA może być jedynie pracownik naukowy Centrum Astronomii UMK, posiadający co najmniej stopień doktora.
 2. Propozycję objęcia w/w funkcji przedstawia kandydatowi Zarząd.
 3. Wybór Opiekuna odbywa się na wniosek Zarządu lub Walnego Zgromadzenia.
 4. Opiekun reprezentuje Koło wobec Władz UMK oraz innych instytucji naukowych.
 5. Opiekun jest zobowiązany do wspierania Koła poprzez ułatwienie realizacji statutowych zadań Koła.
 6. Zarząd zobowiązany jest do informowania Opiekuna o zmianach w Zarządzie, w Statucie oraz o podjętych przed Koło przedsięwzięciach.

VII FINANSE

Art. 14

 1. Koło może być finansowane ze środków uczelnianych lub pozauczelnianych.
 2. Środki finansowe mogą być przeznaczone jedynie na działalność statutową Koła.
  1. ich wykorzystanie potwierdzone jest niezbędnymi podaniami zatwierdzonymi przez Zarząd oraz Opiekuna,
  2. rozliczane są według wymogów kwestury UMK.

VIII ZASOBY SIECIOWE

Art. 15.

 1. Koło dysponuje adresem mailowym oraz stroną internetową, które utrzymywane są w ramach zasobów informatycznych Katedry Astronomii i Astrofizyki Centrum Astronomii. Dodatkowo Koło posiada również Fanpage. Wszystkie zasoby są dostępne pod adresami podanymi w Art. 1. ust. 8.
 2. Administratorem zasobów wspomnianych w ust. 1 (dalej nazywany Administratorem) jest pracownik UMK odpowiedzialny za zasoby o charakterze publicznym.
 3. Dostęp do konta pocztowego posiada Prezes oraz Wiceprezes.
 4. Osobę odpowiedzialną za prowadzenie strony oraz Fanpage (nazywaną dalej Webmasterem) wyznacza Zarząd.
 5. Przy każdej zmianie osób wyszczególnionych w ust. 3 i 4 Zarząd zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Administratora oraz do zmiany haseł dostępowych.
 6. Korzystanie z zasobów sieciowych UMK musi odbywać się zgodnie z Regulaminem Sieci Komputerowej UMK, którego treść znajduje się na stronie Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK. Wszelkie inne regulacje nieprzewidziane w regulaminie są uzgadniane pomiędzy Zarządem i Webmasterem a Administratorem.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 16

 1. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym Statucie sprawy są rozstrzygane przez Zarząd oraz Opiekuna Koła.
 2. Rozwiązanie KNSA może nastąpić:
  1. automatycznie - zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 187 z dnia 6 grudnia 2013 § 7 ust. 2.
  2. na wniosek Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Art. 8.
 3. W wyniku rozwiązania Koła wszelkie dobra materialne przejmuje WFAiIS.
 4. O wszelkich zmianach określonych w Zarządzeniu Rektora nr 187 z dnia 6 grudnia 2013
  § 10 ust. 1. Zarząd zobowiązany jest pisemnie poinformować władze rektorskie oraz władze dziekańskie do 14 dni od zaistniałych zmian.
 5. Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, tj. dnia 31 marca 2014r.

Meetings:

 • When? Tuesday 7:15 PM
 • Where? Faculty of Physics, Astronomy and Informatics, room 23